БСУГ

– ЕБС

4.1 Төгсөлт баталгаажуулах/цуцлах


Төгсөлт баталгаажуулах/цуцлах

Энэ үйлдлийг бүлгийн нийт суралцагчдын төгсөлтийн бүртгэлийг баталгаажуулах/ цуцлах үед ашиглана.

ТӨГСӨЛТ БАТАЛГААЖУУЛАХ/ЦУЦЛАХААС ӨМНӨ ДАРААХ АЖЛУУД СИСТЕМД ХИЙГДСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ.

1. Суралцагчийн төгсөлтийн бүртгэл хийсэн байх

2. Зөвхөн баталгаажуулсан төгсөлтийг цуцлах боломжтой.

Боловсолын газар сургуулийн илгээсэн суралцагчийн төгсөлтийг баталгаажуулах/цуцлах үйлдэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. Төгсөлтийн нэгтгэл үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Төгсөлт баталгаажуулах/цуцлах бүлгийн харьяалагдах сургуулийг сонгоно.

3. Төгсөлтийн бүртгэл баталгаажуулах суралцагчийг чеклээд Баталгаажуулах товч дарна.

Суралцагчийн төгсөлтийг баталгаажуулах/цуцлах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Төгсөлтийн нэгтгэл-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Төгсөлт нэгтгэл цонхны зүүн хэсэгт байрлах талбараас төгсөлтийн баталгаажуулалт / цуцлалт хийх бүлгийн харьяалагдах сургуулийг сонгоход баталгаажуулах дараах цонх нээгдэнэ.

Төгсөлт баталгаажуулах/цуцлах бүлгийн харьяалагдах сургуулийг сонгон, бүлгийн мэдээллийг сонгоно.

Тус жагсаалтны дээр байрлах Баталгаажуулах/Буцаах товчийг дарснаас Төгсөлт баталгаажуулах/цуцлах цонх дуудагдана.

Тус жагсаалтаас хянагдаж буй төлөвтэй суралцагчийг сонгон, Тийм товч дарснаар төгсөлтийн бүртгэлийг баталгаажуулна/цуцлана.