БСУГ

– ЕБС

5.1 Боловсролын баримт бичгийн дахин олгох


Боловсролын баримт бичгийн дахин олголт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар батлагдсан “Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох, дүйцүүлэх журам” -ын “Тав. Боловсролын баримт бичиг дахин олгох“ хэсэгт заасны дагуу 2019 онд төгсөгчдөд гэрчилгээ, үнэмлэхийг дахин олгох үйл ажиллагааг “Боловсролын салбарын мэдээллийн систем” /БСМС/ -ийг ашиглан гүйцэтгэнэ.

Аймгийн БСУГазар, дүүргийн БХэлтэс дээр боловсролын баримт бичиг дахин олголт хариуцсан мэргэжилтэн нь БСМС -д нэвтрэх эрхээ ашиглан зөвхөн өөрийн харьяа ЕБС -ийг төгссөн төгсөгчид дахин олголтын бүртгэл хийж гэрчилгээ, үнэмлэхийг хэвлэн олгоно.

 

Дахин олголтын бүртгэл хийхээс өмнө

Гэрчилгээ, үнэмлэхийн дахин олголтын бүртгэл хийхээс өмнө дараах баримт бичгүүдийг төгсөгчөөс хүлээн авч сканердаад компьютер дээрээ PDF форматаар хадгалсан байна. Үүнд:

  1. Гэрчилгээ, үнэмлэх авах болсон шалтгааныг бичсэн хүсэлт
  2. Иргэнд суурь, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ олгосон тодорхойлолт эсхүл гэрчилгээ, үнэмлэх анх олгосон архивийн лавлагаа/БСУГ/БХ/
  3. Гэрчилгээ, үнэмлэхийн хуулбар эсхүл хуулбар байхгүй тохиолдолд сургалтын байгууллагын тодорхойлолт
  4. Иргэний хувийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд нотлох баримтын хуулбар

Дахин олголтын бүртгэл хийх

  1. Шинээр бүртгэл хийхдээ үндсэн цонхноос “Дахин олголтын бүртгэл” товч дарна.

  1. Дахин олголтын бүртгэл цонхноос “Төгсөгч сонгох” товчийг дарж хайлт хийнэ.