БСУГ

– ЕБС

1.1. Суралцагч баталгаажуулах хүсэлтийн процесс


1.2. Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль


1.3. Баталгаажилтын хяналт


1.4. Баталгаажуулах хүсэлт


1.5. Шилжилт хөдөлгөөн


1.6 Баталгаажуулах хүсэлтэнд баримт хавсаргах