БСУГ

– ЕБС

Цалин баталгаажуулах


Цалингийн нэгтгэл хэсэгтэй ажиллах заавар

Энэ хэсэгт цалингийн нэгтгэлийн хэсэгтэй ажиллах ойлголтыг өгнө.

1. Цэцэрлэгийн арга зүйч, сургуулийн сургалтын менежер хүний нөөцийн удирдлага хэсэгт ажилтны цалин, нэмэгдэл хөлсийн мэдээллийг бүртгэнэ.

2. БСУГ-ын төсөв, санхүү хариуцсан мэргэжилтэн цалин нэмэгдэл хөлс оруулсан мэдээллийг шалгаж үзээд баталгаажуулах үйлдэл хийнэ.

3. Яамны мэргэжилтэн цалингийн хяналтыг харна.

Жич: Яамны мэргэжилтэн, БСУГ-ын мэргэжилтэн хянан үзээд буцаалт хийсэн тохиолдолд батлагдаагүй төлөвтэй болно.