БСУГ

– ЕБС

3.0 Үндсэн цонхнууд


3.1. Байгууллагад хуваарилах, буцаах


3.2. Баримт бичиг баталгаажуулах


3.3. Баримт бичиг цуцлах


3.4. Баримт бичиг хүчингүй болгох