Багш

– СӨБ

1. Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл


5. Эцэг эхийн системтэй холбоотой зөвлөмж


6. Ирц бүртгэх


7. Жижүүр багш, Нийгмийн ажилтан өдрийн ирц хөтлөх


8. Суралцагчид болон багш ажилчдыг QR кодоор нэвтрүүлэх заавар


9.Хоол үйлдвэрлэлийн систем