Багш

– СӨБ

1. Төгсөлт, дэвшилтийн бүртгэл


5. Эцэг эхийн системтэй холбоотой зөвлөмж


06. Ирц бүртгэх