Багш

– СӨБ

3. Дэвших үйлдэл


4. Төгсөх үйлдэл


5. Эцэг эхийн системтэй холбоотой зөвлөмж


06. Ирц бүртгэх