Арга зүйч

– СӨБ

СӨБ-ийн тайлангуудын жагсаалт


СӨБ-ийн статистик тайлан илгээх заавар


Б-СӨБ-1 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-2 тайлангийн маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-3 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-4 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-5 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ6; Б-СӨБ7; З-СӨБ5; З-СӨБ6 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


7. Б-СӨБ8; Б-СӨБ9; З-СӨБ7; З-СӨБ7.1; З-СӨБ8; З-СӨБ8.1 тайлангуудын үзүүлэлтүүдийг системээс гаргах зааварчилгаа


Ажлын ангилалыг хэрхэн зөв сонгох вэ?


Сэтгэл ханамжийн судалгаа


Газрын гэрчилгээний бүртгэл