Арга зүйч

– СӨБ

Ажлын ангилалыг хэрхэн зөв сонгох вэ?


Б-СӨБ-1 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-2 тайлангийн маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-3 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-5 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ6; Б-СӨБ7; З-СӨБ5; З-СӨБ6 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


7. Б-СӨБ8; Б-СӨБ9; З-СӨБ7; З-СӨБ7.1; З-СӨБ8; З-СӨБ8.1 тайлангуудын үзүүлэлтүүдийг системээс гаргах зааварчилгаа