Арга зүйч

– СӨБ

Б-СӨБ6; Б-СӨБ7; З-СӨБ5; З-СӨБ6 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-6, Б-СӨБ-7, З-СӨБ-5, З-СӨБ-5, З-СӨБ-6 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгааг 2 янзаар хүргэж байна.

1. Видео хэлбэрээр зааварчилгаа үзэх бол дараах холбоос дээр дарна уу. - https://www.youtube.com/watch?v=CxbNyPB5EK8&feature=youtu.be

2. Тайлан гаргахдаа анхаарах зүйл нь:

Асуулга бөглөх хэсэгт байрлах өмнөх хичээлийн жилд гэсэн утга оруулахдаа өнгөрсөн хичээлийн жилийн тухайн тайланд бичигдсэн утга яг таарч байх шаардлагатай.

Түүн дээр нэмэгдсэн болон хасагдсан утгыг оруулж энэ хичээлийн жилийн тайлангийн үзүүлэлт тооцогдоно.

3. Утга бүрт бичигдэх тайлбар: