Арга зүйч

– СӨБ

Б-СӨБ6; Б-СӨБ7; З-СӨБ5; З-СӨБ6 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа