Арга зүйч

– СӨБ

Б-СӨБ-4 маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа


Б-СӨБ-4 тайлангийн маягтын үзүүлэлтийг системээс гаргах зааварчилгаа

Маягтын үзүүлэлтийг дараах дүрмээр бодно.

Анхаарах нь:

  • Бүх ажилчдыг тоолохдоо Хүний нөөцийн системд ажил эрхлэлт нь Батлагдсан, төлөв нь Идэвхитэй, давхар ажил эрхлэлттэй бол Үндсэн ажил эрхлэлтийг тоолно.
  • Боловсролын түвшинг тоолохдоо Хүний нөөцийн системд боловсрол нь тухайн ажилтны боловсролын талаарх мэдээллийг оруулан түүний өмнө байрлах чеклэлтэй байгааг тоолно.
  • Мэргэшлийн зэрэг тоолохдоо Хүний нөөцийн системд  мэргэшлийн бэлтгэлийн тухай мэдээллийг оруулсан байгааг тоолно.
  • Улсад ажилласан жил тоолохдоо Хүний нөөцийн системд ажлын түүх хэсэгт нийт ажил эрхэлж байсан жилээр тоолно. 
  • Тухайн албан тушаалд ажилласан жил тоолохдоо Хүний нөөцийн системд ажлын түүх хэсэгт оруулсан мэдээллээр тоолох бөгөөд тухайн албан тушаалд томилсон өдрийн мэдээллийг оруулснаар тоолно.
  • Тайлангийн хугацаанд мэргэжил дээшлүүлсэн байдал тоолохдоо Хүний нөөцийн системд тухайн ажилтны боловсрол хэсэгт мэргэшүүлэх сургалтад бүртгэл хөтлөсөн бөгөөд жилийн хугацаанд /2019.09.01-ээс 2020.09.01-ны хооронд/ сургалтад хамрагдалтыг тоолно.

Дараах ажлын байр, орон тоо, ажлын ангилалаар үүсгэсэн ажилтан, албан хаагчдыг харуулна.