Арга зүйч

– СӨБ

7. Б-СӨБ8; Б-СӨБ9; З-СӨБ7; З-СӨБ7.1; З-СӨБ8; З-СӨБ8.1 тайлангуудын үзүүлэлтүүдийг системээс гаргах зааварчилгаа