Арга зүйч

– СӨБ

СӨБ-ийн тайлангуудын жагсаалт


СӨБ-ийн тайланг 25 маягтын дагуу Бүртгэлийн 9 маягт, Захиргааны 14 маягт, нүүр 2 маягт тус бүрээр тайлант хугацаа нээгдсэн үед маягт тус бүрийн шалгалт хийж хэрэв үнэн зөв бол илгээх үйлдэл хийнэ.

СӨБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

СӨБ Нүүр

СӨБ-Б тайлангийн нүүр

Тайлангийн нүүр хуудас

2

СӨБ Хаяг

Ерөнхий мэдээллийн маягт

Цэцэрлэгийн ерөнхий мэдээллийг харуулна.

3

Б-СӨБ-1


Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлэг, хамрагдагчдын тайлан (сургалтын хэлбэр, нас, хүйс)

 

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоог сургалтын хэлбэр, нас, хүйс, бүлэг, малчны, шинээр элссэн, халамж эдэлдэг, бүтэн өнчин,  хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, хагас өнчин гэх мэт мэдээллийг харуулна.

4

Б-СӨБ-2

Бүлэг хамрагдагчдын тайлан ( нас, хүйс)

Цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоог сургалтын хэлбэр, хамран сургах тойргийн эсэх, сургалтын ачаалал, нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх мэдээллийг харуулна.

5

Б-СӨБ-3


Ажиллагчдын тайлан (хүйс)

 

СӨБ -ийн ажиллагчдын тоог ажлын байр, хүйс, гэрээгээр ажиллаж байгаа эсэх мэдээллийг харуулна.

6

Б-СӨБ-4


Ажиллагчдын тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжлийн зэрэг, ажилласан жил)

 

СӨБ -ийн ажиллагчдын тоог ажлын байр, боловсролын түвгин, мэргэжлийн зэрэг, улсад ажилласан жил, тухайн албан тушаалд ажилласан жил, нас, тайланр хугацаанд мэргэжил дээшлүүлсэн эсэх мэдээллийг харуулна.

7

Б-СӨБ-5


Эрхлэгч, үндсэн багшийн шилжих хөдөлгөөний тайлан

 

Эрхлэгч, үндсэн багш, туслах багшийн шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг харуулна.

8

З-СӨБ-1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлгийн тоо, хамрагдагчдын хичээлийн жилийн тайлан

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоог бүлэг хамрагдагч, сургалтын хэлбэр, нас хүйсээр харуулах бөгөөд Б-СӨБ-1-ийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

9

З-СӨБ-1.1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын бүлгийн тоо, хамрагдагчдын тайлан (өмчийн хэлбэр, сургалтын хэлбэр, хүйс) З-СӨБ-1.1

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхдүүдийн тоог нас, хүйс, сургалтын хэлбэр зэрэг мэдээллийг харуулах бөгөөд Б-СӨБ-1-ийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

10

З-СӨБ-2


Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тайлан (хэв шинж, өмчийн хэлбэр)

 

СӨБ-ийн хэв шинж, өмчийн хэлбэр, барилга байгууламж, бүлгийн тоо, хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо, сургалтын хэлбэр, байршил зэрэг мэдээллийг харуулна.

11

З-СӨБ-2.1

24 цаг болон тусгай сургалттай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын тайлан (хэв шинж, сургалтын хэлбэр, хүчин чадал)

СӨБ-ийн хэв шинж, сургалтын хэлбэр, бүлгийн тоо, хүүхдийн тоо, салбар бүлгийн хүүхдийн тоо гэрэг мэдээллийг харуулна.

 

12

З-СӨБ-2.2

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тайлан (хэв шинж, сургалтын хэлбэр)

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тайлан бөгөөд сургалтын хэв шинж, сургалтын хэлбэр, хөжлийн бэрхшээлийн хэлбэр зэрэг мэдээллийг харуулна.

13

З-СӨБ-3

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын ажиллагчдын тайлан (өмчийн хэлбэр, хүйс)

СӨБ-ийн ажиллагчдын тайлан бөгөөд ажлын байр, боловмролын түвшин, мэргэшлийн зэрэг, улсад ажилласан жил, туахйн ажилласан жил, нас тайлангийн хугацаанд мэргэжил дээшлүүлсэн байдал зэргийг харуулах бөгөөд Б-СӨБ-3 -ийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

14

З-СӨБ-3.1

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын ажиллагчдын тайлан (нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэшлийн зэрэг)

СӨБ-д ажиллагчдын тоог ажлын байр, хүйсээр харуулах бөгөөд Б-СӨБ-3 -ийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

15

З-СӨБ-4

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрхлэгч, үндсэн багшийн шилжилт хөдөлгөөний тайлан (хүйс)

СӨБ-ийн эрхлэгч, үндсэн багш, туслах багшийн шилжилт хөдөлгөөний тайланг харуулна.

16

Б-СӨБ-6


Сургалтын орчны тайлан

 

Цэцэрлэгийн барилга байгууламж, техник тоног төхөөрөмж, туслах аж ахуйн мэдээллийг оны эхэнд болон тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн хасагдсан, оны эцэст гэсэн бүртгэлийг харуулна.

17

Б-СӨБ-7


Унд, ахуйн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн тайлан

 

Унд ахуйн ус, ариун цэврийн байгууламж, гар угаах байгууламж, хог хаягдлын зэрэг зэрэг мэдээллийг оны эхэнд тайлангийн хугацаанд нэмэгдсэн, хасагдсан, оны эцэст зэрэг мэдээллийг харуулна.

18

З-СӨБ-5

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны тайлан

Цэцэрлэгийн барилга байгууламж, тенхик хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, туслах аж ахуйн мэдээллийг харуулах бөгөөд Б-СӨБ-6 -ийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

19

З-СӨБ-6

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын унд, ахуйн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн тайлан

Цэцэрлэгийн унд ахуйн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж, гар угаах байгууламж зэрэг мэдээллийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

20

Б-СӨБ-8

СӨБ-ын байгууллагын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан

Төсвийн орлого зарлага, батлагдсан төсөв, гүйцэтгэлийн тайланг харуулна.

21

Б-СӨБ-9

Нийт хөрөнгийн тайлан

Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл, нэмэгдсэн хасагдсан, үлдэгдэл хөрөнгийг төрлөөр нь харуулна.

22

З-СӨБ-7

СӨБ-ын байгууллагын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан (өмчийн хэлбэр)

Төсдийн орлого, зарлага, гүйцэтгэлийн тайланг өмчийн хэлбэр болон зарцуулалтын төрлөөр нь харуулна.

23

З-СӨБ-7.1

СӨБ-ын байгууллагын төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлан (цэцэрлэгээр)

Төсвийн орлого, зарлага, төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн тайлангийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг харуулна.

24

З-СӨБ-8

СӨБ-ын байгууллагын нийт хөрөнгийн тайлан (нэгтгэл)

Нийт хөрөнгийн тайланг зардалын төрлөөр нь оны эхэнд болон оны эцсийн үлдэгдэл зэргийг харуулна.

25

З-СӨБ-8.1

СӨБ-ын байгууллагын нийт хөрөнгийн тайлан (цэцэрлэгээр)

СӨБ-ийн нийт хөрөнгийн тайланг харуулна.