Арга зүйч

– СӨБ

СӨБ-ийн тайлангуудын жагсаалт


СӨБ-ийн тайланг 25 маягтын дагуу Бүртгэлийн 9 маягт, Захиргааны 14 маягт, нүүр 2 маягт тус бүрээр тайлант хугацаа нээгдсэн үед маягт тус бүрийн шалгалт хийж хэрэв үнэн зөв бол илгээх үйлдэл хийнэ.

СӨБ тайлангийн нэр

Тайлбар

1

СӨБ Нүүр

СӨБ-Б тайлангийн нүүр

Тайлангийн нүүр хуудас

2

СӨБ Хаяг