Багш

– ЕБС

Газарзүй мэдээллийн системд суурилсан Сургууль, цэцэрлэгийн байршлын систем