Мэргэжилтэн

Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх, Шагнал, MS 365, Хоол бүртгэлийн систем

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Шагнал, MS 365, Банкны үйлчилгээ

Багш

Боловсролын удирдлага, Дэвшилт, Төгсөлт, 3. Medle.mn систем, 1. Үндсэн цэс, 2. Журнал, MS 365