Мэргэжилтэн (ЕБС)

Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх, Шагнал, MS 365

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Шагнал, MS 365