ЕБС-ийн цахим гарын авлага

Мэргэжилтэн (ЕБС)

Боловсрол, Статистик, Асуулга, БДБ13 тайлан гаргах зөвлөмж

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Статистик, Асуулга, БДБ тайлангийн зөвлөмж

Багш

Боловсролын удирдлага