Мэргэжилтэн

Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх, Шагнал, MS 365, Хоол бүртгэлийн систем

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Шагнал, MS 365, Банкны үйлчилгээ, Сургалтын байгууллага, Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ