Мэргэжилтэн (ЕБС)

Боловсрол, Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх, Шагнал

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Зөвлөмжүүд

Багш

Боловсролын удирдлага, Багшийн цахим журнал , Анги удирдсан багшийн цахим журнал, Дэвшилт, Төгсөлт, Medle.mn системийн гарын авлага