Багш

– ЕБС

0. Улсын шалгалтын дүн бүртгэх


1. Дэвших шалгалтын дүн бүртгэх


2. Багшийн журнал


3.Анги бүлэг


4. Хичээлийн дүн


5. Судлагдахууны дүн


6. Дэвшилт


7. Төгсөлт


8. Боловсролын бичиг баримт


9. Эцэг эхийн системтэй холбоотой зөвлөмж


10. Чанарын үнэлгээ


11. Суралцагч