Багш

– ЕБС

1. Шалгалтын дүн


2. АУБ - Өдрийн ирц хөтлөх


3. Жижүүр багш, Нийгмийн ажилтан өдрийн ирц хөтлөх


9. Эцэг эх холбох хүсэлт


11. Суралцагч


12. Гарын авлага, материал


13. Чөлөөний удирдлага


4. Суралцагчид болон багш ажилчдыг QR кодоор нэвтрүүлэх заавар