Менежер

– ЕБС

19.1 Журнал хөтлөх хүсэлт гаргах


19.2 Журналын нэгтгэл харах


19.3 Үнэлгээ-2 хяналт


19.4 Журнал хаах


19.5 Журнал архив


19.6 Журнал хөтлөхгүй хүсэлт илгээх