Менежер

– ЕБС

19.4 Журнал хаах


Багшийн эрх дээр журнал хаах гарын авлага

Цахим журнал хөтлөдөг сургуулийн багш бүр энэхүү үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ.

Журнал хаах үйлдлийн зорилго нь: Багш бүр өөрийн цахим журнал хөтлөлтөнд хяналт хийх зорилготой.

Өөрөөр хэлбэл хичээл заадаг ангийн суралцагчдын дүнг бүртгэж сургалтын менежерээр баталгаажуулж дууссан. Дахин энэ үнэлгээнд өөрчлөлт оруулахгүй журнал хөтлөлт гүйцэт болсон гэж үзэж байгааг баталгаажуулсан үйл ажиллагаа юм.

Хийгдэх үйлдэл: Сургуулийн бүх багш нар хичээл заадаг ангийнхаа үнэлгээ 2-ын дүнг 1 болон 2-р хагас жилийн дүнг бүртгэж сургалтийн менежерээр баталгаажилт хийлгэсний дараа журнал хаах үйлдэл хийнэ.

1.      Багш өөрийн эрхээр системд нэвтрэн орно.

2.      Багшийн цахим журналын Үнэлгээ 2 цэсийг сонгоно.

 

  1. Заадаг хичээл бүрийнхээ үнэлгээ 2-ийн 1-р хагас болон 2-р хагас жилийн бүх хичээлийн дүнг оруулан илгээж, баталгаажилт хийснээр  баталгаажилтийн төлөв нь бүгд 100% болсон байна.

2. Бүх хичээлийн дүн баталгаажсаны дараа журнал хаах товчийг дарснаар журнал амжилттай хаагдаж, журнал хаагдсан төлөвт шилжих ба журнал хэзээ хаагдсан огноо харагдана.

3. Хэрэв хичээлийн дүн бүрэн баталгаажаагүй бол журнал хаах боломжгүй.

4. Үнэлгээ 2-ийн журнал хаагдсаны дараа хичээлийн дүн оруулах боломжтой.

 

Сургалтын менежерийн эрх дээр журнал нээх

Сургалтын менежерийн хувьд багшийн хаасан журналыг шаардлагатай тохиолдолд буцааж нээж өгөх боломжтой.

  1. Боловсролын удирдлага хэсгийг сонгон журнал нэгтгэл модулийг сонгоно.

  1.  

2.1 Үнэлгээ-2 хяналт талбарыг сонгоно.

2.2 Багш хэсгийг сонгоно.

2.3 Хичээлийн жил, заах аргын нэгдэл, багшийн төрөл, багшийн нэр-ийг сонгоно.

2.4 Сонгосон багшийн журналыг журнал нээх товч дарж нээж өгнө.