Менежер

– ЕБС

19.3 Үнэлгээ-2 хяналт


Үнэлгээ-2-ийг Менежерийн баталгаажуулалт шинэчлэгдлээ

Сургалтын менежерийн эрхээс Үнэлгээ -2 баталгаажуулах үйлдлийг хялбарчилж журнал нэгтгэл  шинэчлэн орууллаа. Уг баталгаажуулалт нь тухайн нэг бүлгийн, багшийн бүртгэн илгээсэн Үнэлгээ -2 ийг баталгаажуулах боломжтой. Суралцагчийн үнэлгээ тус бүрийг харахын тулд тайлан дотроос дүнгийн хавтгайгаар харах боломжтой болно.

Анхаарах нь: 1-2 р ангийн хувьд хагас жилийн болон жилийн эцсийн үнэлгээ байхгүй тул үнэлгээ бүртгэх шаардлагагүй.

Үнэлгээ-2 баталгаажуулалт болон цуцлах үйлдэл

Журнал нэгтгэл- Үнэлгээ-2 хяналт -Анги бүлэг эсвэл Багшаар нь баталгаажуулж, цуцлах боломжтой.

Анхаарах нь: Хагас жил, боловсролын түвшин сонгож ХАЙХ товчийг дарснаар ангийн бүлгийн жагсаалт, багшийн жагсаалт гарч ирнэ.

Анги бүлэг – Зөвхөн тухайн ангид хамааралтай ээлжит хичээлийн үнэлгээг баталгаажуулна.

Багш -Тухайн  багшид хамааралтай ээлжит хичээлийн үнэлгээг баталгаажуулна.

 Бүлэг – Анги бүлгийн