Менежер

– ЕБС

19.5 Журнал архив


Багшийн болон ангийн журнал архивлах

1. Багшийн журнал архивлах

1.1 Боловсолын удирдлага хэсгийн журнал нэгтгэл модулийг сонгоно. 

1.2 Журнал архив цэсийг сонгож хичээлийн жил, багшийн журнал, заах аргын нэгдлийг сонгосноор багшийн үүсгэсэн журналын архивийг хянах болон татан авах боломжтой.

1.3 Журнал татах, архивлах үйлдлийг багш Журнал хэвлэх цэснээс татан авснаар сургалтын менежерт Багшийн журналын архив үүсэж байна гэж ойлгоно.


2. Ангийн журнал архивлах

2.1 Боловсолын удирдлага хэсгийн журнал нэгтгэл модулийг сонгоно. 

2.2 Журнал архив цэсийг сонгож хичээлийн жил, анги удирдсан багшийн журнал, хөтөлбөр, анги сонгосноор анги удирдсан багшийн үүсгэсэн журналын архивийг хянах болон татан авах боломжтой.

Анхаарах зүйлс: 

Сургуулийн бүх АУБ нар болон хичээл заадаг багш нарын журнал архивлагдсанаар менежер  хичээлийн жилийн хаалт, нээлт хийх боломжтой болно.