Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

20. 2022-2023 оны хичээлийн жил цэцэрлэгийн бүртгэл, элсэлтийг 3 үе шаттай зохион байгуулсан, энэ жил ямар зохион байгуулалтаар явуулах вэ?


2023-2024 оны хичээлийн жилийн бүртгэл, элсэлтийг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулна.

1 дүгээр үе шатад Үндсэн хаягтай хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдана.

2 дугаар үе шатад Түр оршин суугчийн хүүхэд хамрагдана.