Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

10. Өмнө нь явж байсан хувийн цэцэрлэг гарч ирээд байх юм, яах вэ?


“Одоогийн цэцэрлэгт үргэлжлүүлэн хамруулахгүй.” гэсэн сонголтыг цахимаар хийсэн тохиолдолд боломжит сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг үе шаттай санал болгохыг анхаарна уу.