Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

12. Оршин суугаа хаяг дээр маань цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо нь хэтэрчихвэл яах вэ? Хүртээмж ямар байгаа бэ?


Хүүхдийн хаягт хамгийн ойр сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг үе шаттай санал болгоно.