Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

18. Ажлын газрын хаягийн оройлцоох цэцэрлэгт хүүхдээ өгөх хүсэлтэй байна. Хэрхэн шийдвэрлэх вэ?


Улсын бүртгэл дээр бүртгэлтэй хаягаар 2-5 настай хүүхдийг хамгийн ойр сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг үе шаттай санал болгох учир хаягийн шилжилт хөдөлгөөнийг харьяа хороонд заавал бүртгүүлэх шаардлагатай.