Менежер

– ЕБС

3. АББ - Ажилтны ангилал, код


3. Албан бус боловсролын төвийн багш ажилтан

Албан бус боловсролын төвийн ажилтныг системд бүртгэх ажлын ангилал болон кодыг жагсаалтаар харуулав.

Энэ жагсаалт нь БДБ-7.1 ба БДБ-7.1А тайланд хамаарах багш, ажилтанд хамааралтай болно.