Менежер

– ЕБС

1. ЕБС - Ажилтан ажлын ангилал, код


1. ЕБС - Ажилтны ажлын ангилал, код

ЕБС -ийн хувьд ажлын байр, орон тоог үүсгэхдээ "Ажлын ангилал" талбарт дараах кодтой ажлын байр орон тоог үүсгэж байж БДБ тайланд ажилтан, албан хаагчидтай холбоотой мэдээлэл үнэн зөв гарна.

Багшийн ангилалын энд дарж харна уу.

БДБ7 тайлан