Менежер

– ЕБС

7.1 Суралцагч шинээр бүртгэх


7.1 Суралцагч шинээр бүртгэж авах үйл явц

Сургуульд анх удаа элсэн орж байгаа болон өөр сургуулиас шилжин ирж буй суралцагч нь тухайн сургуульд Шинэ суралцагчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаагаар дамжин бүртгэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл суралцагч тухайн сургуульд бүртгэлгүй байсан үед хэрэглэнэ. Бүртгэл хийгдсэнээр суралцагч өөрийн нас, түвшинд тохирсон анги бүлэгт хуваарилагдаж тухайн сургуульд бүртгэгдэнэ.

Бүртгэл хийгдэх үед хэрэв тухайн суралцагч урьд нь өөр сургуульд бүртгэлтэй байсан бол өмнө нь явж байсан сургуулиасаа хасалт хийлгэсэн байх шаардлагатай.

Суралцагчийг сургуульд бүртгэхээс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагатай.

1. Сургууль нь бүрэлдэхүүн сургуультай бол сургалтын бүтэц үйл ажиллагаа дээр бүртгэж өгсөн байх

2. Суралцагчийн элсэх хөтөлбөр, төлөвлөгөөг үүсгэсэн байх

3. Суралцагчийн элсэх анги, бүлгийг үүсгэсэн байх

Суралцагчийг сургуульд шинээр бүртгэх үйлдлийг дараах дарааллын дагуу хийнэ.

1. Суралцагч үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Шинэ суралцагч үйлдлийг сонгоно.

3. Шинээр бүртгэж буй суралцагчийн мэдээллийг бүртгэж хадгална.

Суралцагч цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах  үйлдлийг дарахад шинэ суралцагч бүртгэх бүртгэлийн дараах цонх нээгдэнэ.

Үйлдлийн шалтгаан

Суралцагчийг сургуульд бүртгэж авч байгаа тохирох шалтгааныг сонгоно. Ж: Шилжиж ирсэн, Шинээр элссэн гм

Үйлдлийн огноо

Суралцагчийг сургуульд бүртгэж оруулсан огноог сонгоно. Огноог бичих эсвэл сонгож болно. Ж: 2018-08-31

Салбар бүрэлдэхүүн

Сургалтын бүтэц үйл ажиллагааны Салбар бүрэлдэхүүн таб-д бүртгэсэн бүрэлдэхүүн сургуулийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд суралцагчийн сурах сургуулийг сонгоно. Ж: Эрдмийн өргөө цогцолбор

Хөтөлбөрийн төрөл

Сургалтын хөтөлбөр үйл ажиллагаанд бүртгэгдсэн хөтөлбөрийн жагсаалтыг харуулах бөгөөд суралцагчийн суралцах хөтөлбөрийг сонгоно. Ж: ЕБС - Бага боловсрол

Сургалтын хөтөлбөр

Сонгогдсон хөтөлбөрийн төрөлд хамаарах сургалтын хөтөлбөрөөс тохирох сонголтыг хийнэ. Ж: Бага боловсролын өдрийн хөтөлбөр /Ердийн/

Суралцах анги

Хөтөлбөрт хамаарах суралцагчийн суралцах ангийг сонгоно. Ж: 2-р анги

Суралцах бүлэг

Анги бүлэг үйл ажиллагаанд бүртгэгдсэн  сонгогдсон ангийн бүлгийн жагсаалтыг системээс харуулах бөгөөд тохирох бүлгийг сонгоно. Жич: 2а

Анхаарах: Хэрэв  суралцагчийн сурах анги, бүлгийг үүсгээгүй байсан бол Анги бүлэг хэсэгт орж шинэ бүлэг үүсгэж болно.

Бүлгийн багш

Анги бүлэг-т АУБ-ыг оноож өгөх бөгөөд энэхүү талбарын сонголтод гарна. АУБ-ыг оноож өгөөгүй бол сонголт хоосон байна. Суралцагчийн суралцах анги, бүлгийн удирдагч багшийг сонгоно.

Сургалтын ачаалал

Сургалтын хөтөлбөр үүсгэхдээ сургалтын ачааллыг тодорхойлж өгдөг бөгөөд суралцагчийн сургалтын ачааллыг  сонгоно. Ж: Бүтэн цаг

Сургалтын ээлж

Сургалтын хөтөлбөр үүсгэхдээ сургалтын ээлжийг тодорхойлж өгдөг бөгөөд суралцагчийн сурах ээлжийг  сонгоно. Ж: Өдөр

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын хөтөлбөр үйл ажиллагаанд бүртгэсэн сургалтын хөтөлбөр түүнд хамаарах сургалтын төлөвлөгөөг сонголтод харуулна. Суралцагчийн суралцах төлөвлөгөөг сонгож өгнө.

Төлөвлөгөөний төрөл

Сонгогдсон сургалтын төлөвлөгөөнд хамаарах төлөвлөгөөний төрлийг системээс харуулна. Сургалтын хөтөлбөр үйл ажиллагаанд үүсгэсэн төлөвлөгөөний мэдээллээс харуулна. Ж: Суурь

Хөтөлбөрт элссэн жил

Суралцагчийн элссэн хичээлийн жилийг системээс өөрчлөх боломжгүйгээр харуулсан. Тухайн хичээлийн жил байна.

Хөтөлбөрт элссэн улирал

Суралцагчийн тухайн хөтөлбөрт элссэн улирлыг сонгож өгнө.

Хөтөлбөрт элссэн огноо

Суралцагчийн хөтөлбөрт элссэн огноог оруулна.

Элсэлтийн төрөл

Хөтөлбөрт суралцагч элссэн элсэлтийн төрлийг сонгоно.

Шинэ суралцагч бүртгэх цонхны +Суралцагч сонгох  алхам руу орж Монгол болон Бусад улс-ын суралцагчийг бүртгэх боломжтой. Суралцагчийг сонгосны дараа сургалтын мэдээлэл хэсэгт мэдээллийг бүртгэж хадгална.

  1. Суралцагч сонгох алхам:

Иргэншлийн сонголтоос шалтгаалж бүртгэлийн талбарын мэдээлэл ялгаатай байна.

Монгол улс сонголтыг сонгосноор Регистрийн дугаар бичих талбар гарах бөгөөд  суралцагчийн зөв регистрийн дугаарыг оруулж хайх товчийг дарснаар УБЕГ-ын иргэний бүртгэлийн сангаас суралцагчийн үндсэн мэдээллийг татаж харуулна. Иргэний бүртгэлийн санд бүртгүүлээгүй бол системд оруулах боломжгүй.

 Суралцагчийн регистрийн дугаарыг оруулж байхад системд дараах тохиолдлууд гарах бөгөөд дараах утгаар ойлгоно.

  • Регистрийн дугаар зөв болон өөр сургуульд бүртгэлгүй суралцагчийн регистр оруулбал дараах мэдээлэл гарна.

Регистрийн дугаар зөв болон ямар нэгэн сургуульд бүртгэлтэй (өмнөх сургууль нь хасалт хийгээгүй) суралцагчийн регистр оруулбал дараах мэдээлэл гарна.  Хасуулах хүсэлт илгээх товч дээр дарснаар  бүртгэлтэй сургууль руу хасуулах хүсэлт очно. Дэлгэцэнд дараах байдлаар харагдана.

Гадаад суралцагч бүртгэх

Иргэншил талбарт Бусад улс сонголтыг сонгосноор дараах талбар гарна. Системд бүртгэгдэх гадаадын иргэн ГХЯ-ны Гадаадын харьяатын санд бүртгэгдэж оршин суух үнэмлэх авсан байна.

Гадаадын харьяатын сангаас хайлт хийх тул талбарт мэдээллийг оруулж хайх товчийг дарна. Гадаадын харьяатын газар бүртгэлгүй бол тухайн хүний мэдээлэл гарахгүй.

Гадаадын харьяатын санд зарим улсын хүний нэр талбарт нэрийг овог нэртэй нь цуг бичсэн байдаг тул Улс, хүйс, төрсөн огноо-г сонгож  хайлт хийвэл илүү оновчтой бөгөөд бүртгэлтэй гадаад иргэдийн жагсаалтаас өөрийн бүртгэх суралцагчийг шуурхай сонгох боломжтой.

Суралцагчийг сонгосны дараа бүртгэлийг Хадгалах товч дарснаар баталгаажуулна.

Суралцагч нэмэх үйлдэл хийхэд тухайн суралцагч “Амжилттай бүртгэгдсэн” мэдээлэл гарна.

 төлөвтэй болно.

 

Таны оруулсан мэдээлэл хадгалагдаад, суралцагчийн төлөв нь бүртгэсэн хэлбэрт шилжинэ.

Суралцагчийн төлөв нь Бүртгэсэн хэлбэрээс Баталгаажсан төлөвт шилжинэ. Зарим үед суралцагчийн нас болон суралцах түвшин зөрүүтэй байдлаас хамаарч хянагдаж байгаа төлөвт шилжиж болно. Хэрэв хянагдаж байгаа төлөвт орсон бол харъяа боловсролын газар болон БСШУСЯ -наас баталгаажилт хийгдсэний дараа Баталгаажсан төлөвт шилжихийг анхаарна уу.