Менежер

– ЕБС

15.3 Жагсаалтаар ээлжит хичээл үүсгэх


Жагсаалтаар заавал хичээл үүсгэх

Энэ хэсэгт та бөөнөөр ээлжит хичээлийг үүсгэх зааврыг авна.

  1. Сургалтын менежер эсвэл анги удирдсан багш жагсаалтаар заавал хичээлийг үүсгэх боломжтой.
  2. Үндсэн бүлэг нь анги нийтээр, дэд бүлэг нь сурагчид хуваагдан хичээллэхийг илэрхийлнэ.

Ээлжит хичээл ->Хөтөлбөр ->Анги ->Бүлэг ->Нэмэх ->Жагсаалтаар заавал хичээл үүсгэх

Дээрх үйлдлийн дарааллаар та ээлжит хичээлийг бөөнөөр үүсгэх дараах цонхыг нээнэ.

  1.  Хичээлийн төрөл (Үндсэн бүлэг, Дэд бүлэг) сонгож нэмэх
  2.   Улиралд харгалзан долоо хоногт орох цагийн тоог оруулна.
  3.    Тухайн хичээлийг заах багш нэмэх
  4.   Тухайн хичээлийг орох танхимийг сонгоно
  5.  Тухайн хичээлийн нэмэлтийг цуцлах
  6.  Хонх дуугарах хуваарь сонгох
  7. Хадгалах, болих