Менежер

– ЕБС

15.5 Ээлжит хичээл цуцлах


Ээлжит хичээл цуцлах дараалал

1. Ээлжит хичээлийн  жагсаалтнаас цуцлах Ээлжит хичээлээ сонгоно. /Ээлжит хичээлийн нэрний урд байрлах        сонголтыг сонгоно/

2. Жагсаалтны дээр байрлах Цуцлах товч дээр дарж баталгаажуулна.

3. Тухайн ээлжит хичээл цуцалсан төлөвтэй болно.