Менежер

– ЕБС

15.4 Ээлжит хичээл баталгаажуулах


Ээлжит хичээл баталгаажуулах

Боловсролын удирдлага систем -> Ээлжит хичээл цэс

Анхаарах нь:

- Батлагдаагүй үед ээлжит хичээлийн бүх мэдээллийг өөрчлөх боломжтой

- Батлагдсаны дараагаар Үйлдэл  товч дээр даран хичээл заах багшийн солих боломжтой. Харин ээлжит хичээлийн нэрэн дээр даран тухайн ээлжит хичээлийн Хичээллэх цагийн хуваарь, хичээллэх багц цаг, 7 хоногт орох цагийн тоог засварлах боломжтой.

Ээлжит хичээлийн мэдээллийг бүрэн нягтласны дараагаар баталгаажуулах үйлдэл хийх.

- Дараах давхцал үүссэн үед системээс анхааруулах жагсаалт харуулна.

         - Ээлжит хичээл орох цаг дээр хичээл орох багш давхцсан бол

         - Ээлжит хичээл орох цаг дээр хичээл орох анги давхцсан

Анхааруулах мэдээллийг зөвшөөрч байвал тийм үйлдлийг хийн баталгаажуулалт хийх          -           боломжтой.

Ээлжит хичээл баталгаажуулах дараалал

1. Ээлжит хичээлийн  жагсаалтнаас баталгаажуулах Ээлжит хичээлээ сонгоно. /Ээлжит хичээлийн нэрний урд байрлах  сонголтыг сонгоно/