Менежер

– ЕБС

15.7 Ээлжит хичээлийн жагсаалт


Ээлжит хичээлийн жагсаалт

Ээлжит хичээл цэс рүү орон   Жагсаалт таб дээр дарахад Үүссэн бүх ээлжит хичээлийг жагсаалт гарч ирнэ. Тухайн жагсаалтаас:

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт ангиар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт хичээлийн улирлаар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт судлагдахуунаар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт бүлгээр шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт ангилалаар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт ээлжит хичээлийн бүлгийн төрлөөр шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт багшаар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт хичээллэх цагийн хуваариар шүүх

- Ээлжит хичээлийн жагсаалт төлвөөр шүүх боломжтой.