Менежер

– ЕБС

15.1 Ээлжит хичээлийн тухай


15.2 Ээлжит хичээл шинээр бүртгэх


15.3 Жагсаалтаар ээлжит хичээл үүсгэх


15.4 Ээлжит хичээл баталгаажуулах


15.5 Ээлжит хичээл цуцлах


15.6 Ээлжит хичээлийн багш солих


15.7 Ээлжит хичээлийн жагсаалт


15.8 Ээлжит хичээлийн хуваарь солих