Менежер

– ЕБС

15.6 Ээлжит хичээлийн багш солих


Ээлжит хичээлийн багш солих дараалал

1. Ээлжит хичээлийн  жагсаалтнаас багш солих Ээлжит хичээлийн урд байрлах      товч дээр дарна.

2. Багш солих сонголтыг сонгоно.

3. Шинэ багш сонгох цонх дуудагдаж гарч ирнэ.

4. Шинэ багшаа сонгон Хадгалах товч дарна.

Анхаарах нь:

Шинэ багшийн сонголтонд өмнөх багш харагдахгүй
Баталгаажуулсан ээлжит хичээлийн
- Танхит
- Хичээлийн хуваарь талбаруудыг засварлаж болно.