Менежер

– ЕБС

15.2 Ээлжит хичээл шинээр бүртгэх


Ээлжит хичээл шинээр бүртгэх

Боловсролын удирдлага систем -> Ээлжит хичээл цэс

Анхаарах нь:

1.1 судлагдахуун/хичээл/ дээр олон ээлжит хичээл үүсч болно.
2.Ээлжит хичээлийн нэр, товч нэр  цаашид ашиглагдах тул ойлгомжтой нэрлэнэ үү.
3.Багшийн заадаг хичээлийн тохиргооны дагуу хичээлийн багшийн жагсаалтыг харуулна. АУБ-г багшийн нэрсийн хамгийг дээд хэсэг * тэмдэгттэй харуулна.
4.Тухайн хичээлийн заах багш  тохируулагдаагүй бол      товчийг ашиглан заах багшийн тохиргоог хийх боломжтой.
5.4 улирлын багц цагийн нийлбэр = Нийт багц цаг