Менежер

– ЕБС

15.2 Ээлжит хичээл шинээр бүртгэх


Ээлжит хичээл шинээр бүртгэх

Боловсролын удирдлага систем -> Ээлжит хичээл цэс

Анхаарах нь:

1.1 судлагдахуун/хичээл/ дээр олон ээлжит хичээл үүсч болно.
2.Ээлжит хичээлийн нэр, товч нэр  цаашид ашиглагдах тул ойлгомжтой нэрлэнэ үү.
3.Багшийн заадаг хичээлийн тохиргооны дагуу хичээлийн багшийн жагсаалтыг харуулна. АУБ-г багшийн нэрсийн хамгийг дээд хэсэг * тэмдэгттэй харуулна.
4.Тухайн хичээлийн заах багш  тохируулагдаагүй бол      товчийг ашиглан заах багшийн тохиргоог хийх боломжтой.
5.4 улирлын багц цагийн нийлбэр = Нийт багц цаг
 

Ээлжит хичээл үүсгэх

1. Ээлжит хичээл цэс рүү ороход, Ээлжит хичээл үүсэх боломжтой хичээлүүд жагсаалт хэлбэрээр харагдана.

2.      товч дээр дарж, үүсгэх Ээлжит хичээлийн төрлөө сонгоно.

3. Шинэ ээлжит хичээл үүсгэх цонх дуудагдана.

4. Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээлээ сонгоно.

5. Ээлжит хичээлийг заах багшийг сонгоно.

6. Ээлжит хичээл орох танхимыг сонгоно.

7. Хичээлийн цагийн хуваарь талбарт харгалзах цагийн хуваарийг сонгоно.

8. Тухайн ээлжит хичээл орох цагуудыг хичээлийн хуваарийн календарь дээр сонгож өгнө.

9. Тухайн ээлжит хичээлийн 1 улирлыг багц цагийг болон 7 хоногт орох цагийн тоог оруулна.

10. Хадгалах товч дарснаар тухайн хичээлийн ээлжит хичээл үүснэ.

 

Ээлжит хичээлийн жагсаалт цонх

Ээлжит хичээлийн шинээр бүртгэх цонх