Менежер

– ЕБС

15.1 Ээлжит хичээлийн тухай


Ээлжит хичээл тодорхойлолт

Хичээлийн жил, хичээллэх давтамжинд тухайн хичээлийг судлах хэсэг бүлэг суралцагчдын нэгдлийг ээлжит хичээлийн бүлэг гэнэ.
Тухайн ээлжит хичээлийн бүлэгт хичээл заах нэг багш харъяалагдана.
Хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд ээлжит хичээлийг бүртгэнэ.

Хичээллэх бүлгийн хэлбэр

- ҮНДСЭН БҮЛЭГ /Нэг бүлгийн бүх суралцагч хичээлийн бүлэг болон хичээллэх/
- ДЭД БҮЛЭГ /Нэг бүлгийн суралцагчид хичээлийн бүлэг болон хичээллэх/
- ХИЧЭЭЛИЙН БҮЛЭГ /Нэг түвшний суралцагчид хичээлийн бүлэг болон хичээллэх/
 

Ээлжит хичээлийн жишээ

Ээлжит хичээл бүртгэх урьдач нөхцөл

- Хөтөлбөр төлөвлөгөөний хичээл тодорхойлогдсон байх
- Багшийн заадаг хичээл бүртгэгдсэн байх
- Хичээллэх ээлжийн мэдээлэл бүртгэгдсэн байх
- Анги бүлэг, суралцагч бүртгэгдсэн байх