Менежер

– ЕБС

1.5. Өрөөний мэдээлэл засах


1.5. Өрөөний мэдээлэл засах

Энэхүү үйлдлийг үүссэн өрөөний мэдээллийг засахад ашиглана.

Өрөөний мэдээлэл засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.

2.Үүссэн өрөөний жагсаалтаас засах өрөөг сонгоно.

3.Үйлдэл цэсээс өрөөний мэдээлэл засах үйлдлийг дарна.

4.Өрөөний мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засаж, хадгална.

Системд бүртгэсэн өрөөний жагсаалтаас засах өрөөг сонгоод  шинэ өрөөний арын доош харсан сум дээр дарахад үйлдлийн жагсаалт гарах бөгөөд өрөөний мэдээлэл засах гэсэн үйлдлийг дарах эсвэл өрөөний нэр дээр дарахад дараах цонх нээгдэнэ.

Өрөөний мэдээлэл засах цонхны талбарын мэдээллийг засаж хадгалах товчийг дарснаар таны засаж, өөрчилсөн мэдээлэл хадгалагдана.