Менежер

– ЕБС

1.6. Өрөөний мэдээлэл устгах


1.6. Өрөөний мэдээлэл устгах

Өрөө устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.

2.Өрөөний жагсаалтаас устгах байрыг сонгоно.

3.Үйлдэл цэсээс өрөө устгах үйлдлийг дарна.

4.Устгах дэд цонхонд тийм товчийг дарснаар  өрөө устана.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас Сургалтын орчин-г сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Үгүй

Үгүй товчийг дарахад өрөө устахгүй.

Тийм

Тийм товчийг дарахад өрөө  устана.