Менежер

– ЕБС

1.0. Ойлголт


1.1. Шинэ байр бүртгэх


1.2. Байрны мэдээлэл засах


1.3. Байрны мэдээлэл устгах


1.4. Шинэ өрөө үүсгэх


1.5. Өрөөний мэдээлэл засах


1.6. Өрөөний мэдээлэл устгах