Менежер

– ЕБС

1.3. Байрны мэдээлэл устгах


1.3. Байрны мэдээлэл устгах

Байр устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.

2.Байрны жагсаалтаас устгах байрыг сонгоно.

3.Үйлдэл цэсээс байр устгах үйлдлийг дарна.

Жагсаалтаас устгах байрыг сонгоод үйлдэл цэсээс байр устгах гэсэн үйлдлийг дарахад дараах дэд цонх нээгдэнэ.

  • Үгүй

Үгүй товчийг дарахад байр устахгүй.

  •  Тийм

Тийм товчийг дарахад байр  устана.

Анхааруулга

Хэрэв устгах товч дарсны дараа анхааруулга гэсэн цонх гарвал тухайн байранд байрлах өрөөг үүсгэсэн байна. Байранд байрлах өрөөг устгасны дараа тухайн байрыг устгах боломжтой.