Менежер

– ЕБС

1.2. Байрны мэдээлэл засах


1.2. Байрны мэдээлэл засах

Байрны мэдээлэл засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.

2.Үүссэн байрны жагсаалтаас засах байрыг сонгоно.

3.Үйлдэл цэсээс байрны мэдээлэл засах үйлдлийг дарна.

4.Байрны мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засаж, хадгална.

Системд бүртгэсэн байрны жагсаалтаас засах байрыг сонгоод  шинэ байрны арын доош харсан сум дээр дарахад үйлдлийн жагсаалт гарах бөгөөд байрны мэдээлэл засах гэсэн үйлдлийг дарах эсвэл байрны нэр дээр дарахад байрны мэдээлэл засах дараах цонх нээгдэнэ.

Байрны мэдээлэл засах цонхны талбарын мэдээллийг засаж хадгалах товчийг дарснаар таны засаж, өөрчилсөн мэдээлэл хадгалагдана. Талбар бүр дэх мэдээллийг өөрчилж, засах боломжтой.