Багш

– ЕБС

10. Багшийн дүгнэлт


"Хамт олны төлөвшлийн тухай анги удирдсан багшийн дүгнэлт" хэсэгт багшийн журнал, анги удирдсан багшийн тэмдэглэлд үндэслэн дүгнэлт бичиж, сургуулийн захирал, сургалтын менежерт танилцуулна.

Багшийн тэмдэглэл, дүгнэлт бүртгэх:

Ангийн журнал -> Багшийн дүгнэлт