Багш

– ЕБС

6. Багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа


"Багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа" хэсэгт багш хичээлийн жилийн эхэнд суралцагчдын эцэг эх, арсан хамгаалагчидтай ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж, түүний талаар тэмдэглэл хөтлөнө.

1. Бүртгэл нэмэх

Ангийн журнал -> Багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа -> Бүртгэл нэмэх

-Товчийг сонгож Огноо, Тэмдэглэл, Үйл ажиллагааг тэмдэглэн хадгална.

2. Ирц бүртгэх

Тухайн суралцагчийн эцэг, эхийн ирцийг бүртгэхдээ суралцагчийн нэрд харгалзан ирсэн, чөлөөтэй, өвчтэй, тасалсан шалтгааныг бүртгэж халгалах товч дарна.

Анхаарах:

2. Тухайн бүртгэлийн Огноо, Тэмдэглэл, Үйл ажиллагааг засварлах бол бүртгэлийн сар/өдөр -ийг сонгож засварлан хадгална.

3. Нэг өдөр 2-оос дээш багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа бүртгэх боломжтой.

4. Бүртгэлийг устгах бол сар/өдөр -ийг сонгож  товчийг дарна.