Багш

– ЕБС

3. Ололт, амжилтын тэмдэглэл


"Суралцагчийн ололт, амжилтын тэмдэглэл" хэсэгт суралцагчийн ололт, амжилтын талаар тэмдэглэл хөтлөн, тэдний авъяас сонирхлыг цаашид хэрхэн хөгжүүлэх талаар багшийн зүгээс эцэг эх, асран хамгаалагчтай хамтран ажиллах талаар тэмдэглэнэ.

Бүртгэл нэмэх:

Ангийн журнал -> Ололт, амжилтын тэмдэглэл -> Бүртгэл нэмэх

 Товчийг дарж суралцагч сонгон тухайн суралцагчийн ололт амжилтын тэмдэглэл болон огноог оруулан хадгална.

Анхаарах:

1. Нэмсэн бүртгэлийн хувьд засвар хийх бол суралцагчийн нэрийг сонгон засварлаж хадгална.

2. Бүртгэлийг устгах бол жагсаалтаас суралцагчийн нэрийг сонгон товчийг дарна.