Багш

– ЕБС

8. Менежерийн тэмдэглэл


Сургалтын менежер Анги удирдсан багшийн дэвтэр болон цахим журналын хөтлөлтийг үзэж тэмдэглэл оруулна.