Багш

– ЕБС

2. Төлөвшил хандлагын тэмдэглэл


"Суралцагчийн төлөвшил, хандлагын талаарх тэмдэглэл" хэсэгт суралцагчийн төлөвшил, хандлага, хүмүүжлийн талаар гарч буй өөрчлөлт, баримт нотолгоог тухай бүрт нь тэмдэглэнэ.

Бүртгэл нэмэх:

Ангийн журнал -> Төлөвшил хандлагын тэмдэглэл -> Бүртгэл нэмэх

 Товчийг дарж суралцагч сонгон тухайн суралцагчийн төлөвшил, хандлагын талаархи тэмдэглэл, огноог оруулан хадгална.

Анхаарах:

1. Нэмсэн бүртгэлийн хувьд засвар хийх бол суралцагчийн нэрийг сонгон засварлаж хадгална.

2. Бүртгэлийг устгах бол жагсаалтаас суралцагчийн нэрийг сонгон товчийг дарна.