Багш

– ЕБС

7. Хичээлээс гадуур сургалт


"Хичээл, сургуулиас гадуурх сургалтын ажил" хэсэгт суралцагчийн хамрагдаж буй дугуйлан, секц болон клубын үйл ажиллагаанд оролцсон байдлыг улирал тутам бичиж, тэмдэглэнэ.

Бүртгэл нэмэх:

Ангийн журнал -> Хичээлээс гадуур сургалт -> Бүртгэл нэмэх

-Товчийг сонгож суралцагчийг (олноор сонгох боломжтой) чеклэн Сургалтын төрөл, Сургалтын нэр, Сургалтын байгууллагын нэр, Эхэлсэн огноо, Дуусах огноо, Сургалтын нийт цагийг тэмдэглэн хадгална.

Анхаарах:

1. Нэмсэн бүртгэлийн хувьд засвар хийх бол суралцагчийн нэрийг сонгон засварлаж хадгална.

2. Бүртгэлийг устгах бол жагсаалтаас суралцагчийн нэрийг сонгон товчийг дарна.