Багш

– ЕБС

9. Нийгмийн ажилтны тэмдэглэл


Нийгмийн ажилтан Анги удирдсан багшийн дэвтэр болон цахим журналын хөтлөлтийг үзэж тэмдэглэл оруулна.