Багш

– ЕБС

5. Ажиглалт, судалгаа, үр дүн


"Ажиглалт, судалгаа, түүний үр дүнгийн талаарх тэмдэглэл" хэсэгт багш тодорхой чиглэл (суралцагчийн хэрэгцээ сонирхол, авьяас чадвар, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж буй байдал, амьдралын нөхцөл байдал, эмзэг ба эрсдэлтэй нөхцөл гэх мэт)-ээр судалгаа хийж, түүний явц үр дүнг тэмдэглэнэ.

Бүртгэл нэмэх:

Ангийн журнал -> Ажиглалт, судалгаа, түүний үр дүн -> Бүртгэл нэмэх

 Товчийг дарж суралцагч сонгон тухайн суралцагчийн Ажиглалт, судалгаа, Явц, үр дүнгийн талаарх тэмдэглэл болон огноог оруулан хадгална.

Анхаарах:

1. Нэмсэн бүртгэлийн хувьд засвар хийх бол суралцагчийн нэрийг сонгон засварлаж хадгална.

2. Бүртгэлийг устгах бол жагсаалтаас суралцагчийн нэрийг сонгон товчийг дарна.