Багш

– ЕБС

11.9 Эрүүл мэнд


Суралцагчийн ЭРҮҮЛ МЭНД дараах талбарт харагдана.

 • Суралцагч
 • Эрүүл мэнд

Тус талбарт:

 • Ерөнхий мэдээлэл
 • Хөгжлийн бэрхшээл
 • Эрүүл мэндийн үзлэг
 • Вакцинжуулалт
 • Осол, гэмтэл, мэс засал гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

 

Ерөнхий мэдээлэл хэсэгт:

 • Өсөлт хөгжил /жил бүр мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой/ хэсэгт тухайн суралцагчийн мэдээллийг оруулна.
 • Хориотой хүнс буюу тухайн суралцагчийн биед харшилдаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг суралцагчаас болон эцэг эхээс тодруулан оруулж өгнө.
 • Харшил хэсэгт тухайн суралцагчийн ургамлын, тоос шороо гэх мэт гадна хүчин зүйлсээс хамаардаг харшилын мэдээллийг оруулж өгнө.

Хөгжлийн бэрхшээл хэсэгт:

 • Тухайн суралцагчийг хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг тэмдэглэнэ.

Эрүүл мэндийн үзлэг хэсэгт:

 • Хэзээ ямар төрлийн, ямар нэртэй хэзээ хийгдсэн эрүүл мэндийн үзлэгийг харж болох бөгөөд шинээр орсон эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг нэмж оруулах боломжтой.

Вакцинжуулалт хэсэгт:

 • Хэзээ ямар төрлийн, ямар нэртэй хэзээ хийгдсэн хэд дэх тун эсэхийн мэдээллийг харах боломжтой ба шинээр хийлгэсэн вакцинжуулалтыг нэмж бүртгэх боломжтой.

Осол, гэмтэл, мэс засал хэсэгт:

 • Тухайн суралцагчийн осол гэмтэл, мэс заслын мэдээллийг харах боломжтой ба нэмж бүртгэх боломжтой.