Багш

– ЕБС

11.5 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө


Суралцагчийн эзэмшиж буй ХӨТӨЛБӨР, СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч модуль
  • Хөтөлбөр, төлөвлөгөө

Тус талбарт:

  • Суралцагчийн эзэмшиж буй хөтөлбөрийн мэдээлэл болон суралцах хугацаанд эзэмших сургалтын төлөвлөгөө харагдана.

Анхаарах зүйлс: Тус талбарт харагдаж буй хөтөлбөр, төлөвлөгөөг АУБ өөрчлөх боломжгүй.