Багш

– ЕБС

11.3 Эзэмшсэн боловсрол


Суралцагчийн эзэмшсэн боловсролын түүх дараах хэсэгт харагдана.

  • Суралцагч модуль
  • Эзэмшсэн боловсрол 

Тус талбарт:

  • Тухайн суралцагчийн боловсролын зэрэг
  • Зэргийн дугаар
  • Зэргийн төлөв
  • Төлөвийн огноо зэрэг мэдээллүүд харагдана. 

Анхаарах зүйлс: Суралцагч модулийн эзэмшсэн боловсрол талбарт боловсролын зэргийн түүх гараас нэмж оруулах боломжгүй бөгөөд зөвхөн системд бүртгэлтэй боловсролын зэрэг автоматаар байршиж харагдана.