Багш

– ЕБС

11.7 Шилжилт хөдөлгөөн


Суралцагчийн ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч модуль
  • Шилжилт хөдөлгөөн

Тус талбарт: 

  • Шилжилт хөдөлгөөн хэсэгт тухайн суралцагчийн аль аймаг/нийслэл, сум/дүүргийн сургууль хооронд шилжиж ирсэн болон явсан мэдээллийг харуулна.

  • Дотоод шилжилт хөдөлгөөн хэсэгт тухайн суралцагчийн шилжиж ирсэн болон анги дэвшсэн, төгссөн зэрэг мэдээллийг товч болон дэлгэрэнгүй байдлаар харуулна.